ضرایب مهندسی برق برای کنکور کارشناسی ارشد


 مهندسی برق یکی از رشته‌های پر طرفدار در بین داوطلبان می باشد. دانستن ضرایب مهندسی برق برای داوطلبین این رشته به مانند سایر رشته‌ها حائز اهمیت است.در مجموعه مهندسی برق ۸ رشته امتحانی برای کنکور وجود دارد که ادامه به ضرایب آن‌ها خواهیم پرداخت.

مهندسی برق

مدارهاي مجتمع الكترونيك،افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲            ریاضیات ـ۳     مدار های الکتریکی (۱و ۲) ـ۳        الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۴    ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱    سیستم های کنترل خطی ـ۱    سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲     الکترومغناطیس ـ۲

مهمترین درس:   الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱

سیستم‌های قدرت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳     الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ ۱        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۴            سیستم های کنترل خطی ـ ۲     سیگنال ها و سیستم‌هاـ  ۱    الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی

الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ۳       مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳     الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ   ۱       ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۴               سیستم های کنترل خطی ـ۲      سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۱     الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی و سامانه های برقی حمل و نقل

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ۳      الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۱          ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۴               سیستم های کنترل خطی ـ۲      سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۱     الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس:  ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی

مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ۳       مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳     الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۲          ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ۱      سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۲     الکترومغناطیس ـ۴

مهم‌ترین درس: الکترومغناطیس

 مخابرات سیستم،مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳     الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۲          ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ۱      سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۴     الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: سیگنال ها و سیستم‌ها

کنترل

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ  ۲          ریاضیات‌ـ۳       مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ۳      الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۱          ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۲               سیستم های کنترل خطی ـ۴      سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۱

مهم‌ترین درس:  سیستم های کنترل خطی


مطالب مرتبط