ضرایب مجموعه هنر های موسیقی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه هنر های موسیقی زیر مجموعه گروه هنر می‌باشد که  دارای 4 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این رشته‌های تحصیلی شامل آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، موسیقی شناسی می شود. در ادامه ضرایب این رشته‌های تحصیلی در کنکور کارشناسی ارشد خواهیم پرداخت.

آهنگسازی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    سازشناسی:۳    مبانی نظری موسیقی ایرانی:۲   مبانی نظری موسیقی جهانی:۲   مبانی آتنوموزیکولوژی:۰        هارمونی: ۳        کنترپوان:۳      شناخت موسیقی ایرانی: ۱
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ایرانی و سرایش و شنوایی:۰     آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:   ۰         آزمون تخصصی نوازندگی ساز تخصصی و سرایش و شنوایی:۶               
  آزمون تخصصی موسیقی شناسی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۰

مهم‌ترین درس: آزمون تخصصی نوازندگی ساز تخصصی و سرایش و شنوایی

نوازندگی موسیقی ایرانی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    سازشناسی:۱    مبانی نظری موسیقی ایرانی:۳   مبانی نظری موسیقی جهانی:۱   مبانی آتنوموزیکولوژی:۰        هارمونی:۱         کنترپوان:۰      شناخت موسیقی ایرانی: ۲
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ایرانی و سرایش و شنوایی: ۶    آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۰            آزمون تخصصی نوازندگی ساز تخصصی و سرایش و شنوایی:۰               
  آزمون تخصصی موسیقی شناسی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۰

مهم‌ترین درس:آزمون تخصصی نوازندگی ساز ایرانی و سرایش و شنوایی

نوازندگی موسیقی جهانی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    سازشناسی:۲    مبانی نظری موسیقی ایرانی:۱   مبانی نظری موسیقی جهانی:۲   مبانی آتنوموزیکولوژی:۰        هارمونی:۲         کنترپوان:۱      شناخت موسیقی ایرانی: ۰
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ایرانی و سرایش و شنوایی:۰     آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۶            آزمون تخصصی نوازندگی ساز تخصصی و سرایش و شنوایی:۰               
  آزمون تخصصی موسیقی شناسی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۰

مهم‌ترین درس: آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی

موسیقی شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳    سازشناسی:۲    مبانی نظری موسیقی ایرانی:۴   مبانی نظری موسیقی جهانی:۳   مبانی آتنوموزیکولوژی:۴        هارمونی:۰         کنترپوان:۰      شناخت موسیقی ایرانی: ۳
آزمون تخصصی نوازندگی ساز ایرانی و سرایش و شنوایی:۰     آزمون تخصصی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی: ۰           آزمون تخصصی نوازندگی ساز تخصصی و سرایش و شنوایی:۰               
  آزمون تخصصی موسیقی شناسی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی:۶

مهم‌ترین درس: آزمون تخصصی موسیقی شناسی نوازندگی ساز جهانی و سرایش و شنوایی


مطالب مرتبط