ضرایب مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی زیر مجموعه گروه هنر می باشد. این مجموعه دارای ۹ رشته در گرایش های متنوعی بوده و ضرایب دروس آن‌ها در کنکور کارشناسی ارشد متفاوت می باشد. پژوهش هنر، صنایع دستی، هنر اسلامی، مطالعات موزه، تاریخ هنر ایران اسلامی، تاریخ هنر ایران باستان، حکمت هنر اسلامی، تاریخ هنر جهان اسلام، مدیریت موزه از جمله رشته‌های  مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی می باشد.

پژوهش هنر

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۳        نقد هنری و ادبی:۴    اصول فلسفه و عرفان اسلامی:۰    شناخت مواد و مصالح:۰     هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:   مباحث موزه:۰

مهم‌ترین درس: فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان

صنایع دستی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۲        نقد هنری و ادبی:۰    اصول فلسفه و عرفان اسلامی:۰    شناخت مواد و مصالح:۳      هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:۴   مباحث موزه:۰

مهم‌ترین درس: هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

هنر اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۳        نقد هنری و ادبی:۲    اصول فلسفه و عرفان اسلامی:۱    شناخت مواد و مصالح:۲   هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:۲   مباحث موزه:۰

مهم‌ترین درس: فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان

مطالعات موزه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۲        نقد هنری و ادبی:۰    اصول فلسفه و عرفان اسلامی۰:    شناخت مواد و مصالح:۰   هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:۰    مباحث موزه:۳

مهم‌ترین درس: مباحث موزه

تاریخ هنر ایران اسلامی/تاریخ هنر ایران باستان/حکمت هنر اسلامی/تاریخ هنر جهان اسلام

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۳        نقد هنری و ادبی:۲    اصول فلسفه و عرفان اسلامی:۱    شناخت مواد و مصالح: ۲  هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:۲   مباحث موزه:۰

مهم‌ترین درس:فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان

مدیریت موزه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان:۲        نقد هنری و ادبی:۰    اصول فلسفه و عرفان اسلامی۰:    شناخت مواد و مصالح:۰   هنر های دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان:۰    مباحث موزه:۳

مهم‌ترین درس: مباحث موزه


مطالب مرتبط