ضرایب مجموعه هنرهای نمایشی و سینما


مجموعه هنرهای نمایشی و سینِما دارای ۷ رشته می‌باشد که ضرایب مختلفی را به خود اختصاص می دهند.در ادامه به ضرایب رشته‌های این مجموعه خواهیم پرداخت.

کارگردانی نمایش

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     دانستنی های هنری:۲     دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش:۲    کارگردانی:۳     پروژه تشریحی تجزیه و تحلیلنمایشنامه:۲

مهم‌ترین درس:  کارگردانی

سینما

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان:۲     مبانی نظری سینما:۳   بررسی و نقد آثار سینمایی:۳   

مهم‌ترین درس:  مبانی نظری سینما،  بررسی و نقد آثار سینمایی

تولید سینما

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    دانستنی های هنری:۲   درک تصویر و خلاقیت نمایشی:۳    شناخت وسایل ارتباط جمعی:۲   مبانی نظری هنری:۲

مهم‌ترین درس: درک تصویر و خلاقیت نمایشی

ادبیات نمایشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان:۲     مبانی نظری سینما:۳    پروژه تشریحی  نمایشنامه نویسی:۳

مهم‌ترین درس:  مبانی نظری سینما، پروژه تشریحی  نمایشنامه نویسی

بازیگری

ضرایب:

ان عمومی و تخصصی:۱              دانستنی های هنری:۲      دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش:۲      دروس تخصصی بازیگری:۳     آزمون عملی بازیگری:۴

مهم‌ترین درس:  آزمون عملی بازیگری

تهیه کنندگی(تمامی گرایش ها)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان:۳    دانستنی های هنری:۲   درک تصویر و خلاقیت نمایشی:۳      شناخت وسایل ارتباط جمعی:۲    مبانی نظری هنری:۲

مهم‌ترین درس: فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان،  تصویر و خلاقیت نمایشی

رادیو

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان:۳    دانستنی های هنری:۲    شناخت وسایل ارتباط جمعی:۳    مبانی نظری هنری:۲

مهم‌ترین درس:  فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و جهان،  شناخت وسایل ارتباط جمعی


مطالب مرتبط