ضرایب مجموعه هنرهای ساخت و معماری در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه هنرهای ساخت و معماری از گروه هنر می باشد. این مجموعه دارای ۴ رشته تحصیلی با عنوان های مدیریت پروژه و ساخت، فناوری معماری، معماری و انرژی، مدیریت ساخته ها می باشد. در ادامه به ضرایب دروس این رشته‌های تحصیلی در کنکور کارشناسی ارشد خواهیم پرداخت.

مدیریت پروژه و ساخت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        ایستایی و فن ساختمان:۲        مدیریت کارگاهی:۴    مواد و مصالح:۲   سیستم‌های ساختمانی در معماری:۰      طراحی فنی و اجزا ساختمان:۰   تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان: ۰

مهم‌ترین درس:  مدیریت کارگاهی

فناوری معماری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        ایستایی و فن ساختمان:۳        مدیریت کارگاهی:۰  مواد و مصالح:۰   سیستم‌های ساختمانی در معماری:۴      طراحی فنی و اجزا ساختمان:۳   تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان:۰

مهم‌ترین درس: سیستم‌های ساختمانی در معماری

معماری و انرژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        ایستایی و فن ساختمان:۳        مدیریت کارگاهی:۰  مواد و مصالح:۰   سیستم‌های ساختمانی در معماری:۰      طراحی فنی و اجزا ساختمان:۳   تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان:۴

مهم‌ترین درس: تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان

مدیریت ساخته‌ها

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        ایستایی و فن ساختمان:۳        مدیریت کارگاهی:۴    مواد و مصالح:۳   سیستم‌های ساختمانی در معماری:۰      طراحی فنی و اجزا ساختمان:۰   تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان:۰

مهم‌ترین درس: مدیریت کارگاهی


مطالب مرتبط