ضرایب مجموعه مهندسی پلیمر در کنکور کارشناسی ارشد


مهندسی پلیمر  یکی از رشته‌های نوین و پر کاربرد از سری مجموعه مجموعه فنی مهندسی می‌باشد که دارای ۵ گرایش در کارشناسی ارشد می باشد. گرایش ارشد مهندسی پلیمر شامل فراورش، نانو فناوری،پلیمریزاسیون، مواد مرکب، علوم پایه می شود.

فراورش/ نانو فناوری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون:۲  
ریاضیات مهندسی:۳               تکنولوژی پلیمر(الاستومر،پلاستیک، کامپوزیت):۳            
شیمی فیزیک پلیمر ها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر ها:۲      پدیده‌های انتقال(رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم):۲              کنترل فرایند ها پلیمری و مکانیک سیالات:۲

مهمترین دروس: ریاضیات مهندسی، تکنولوژی پلیمر

پلیمریزاسیون/ مواد مرکب

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون:۳  ریاضیات مهندسی:۲  تکنولوژی پلیمر(الاستومر،پلاستیک، کامپوزیت):۲           
شیمی فیزیک پلیمر ها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر ها:۲  
پدیده‌های انتقال(رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم):۲       کنترل فرایند ها پلیمری و مکانیک سیالات:۲

مهمترین دروس: شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون

علوم پایه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون:۲  ریاضیات مهندسی:۳
تکنولوژی پلیمر(الاستومر،پلاستیک، کامپوزیت):۳            شیمی فیزیک پلیمر ها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر ها:۲   پدیده‌های انتقال(رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم): کنترل فرایند ها پلیمری و مکانیک سیالات:۲

مهمترین دروس: تکنولوژی پلیمر


مطالب مرتبط