ضرایب مجموعه مهندسی نفت در کنکور کارشناسی ارشد


مهندسی نفت از جمله رشته‌های سخت می‌باشد که هرساله به سبب ذخایر نفتی موجود در کشور ما متقاضیان بسیاری دارد. این رشته از ۵ گرایش برای کارشناسی ارشد تشکیل می شود. که در ادامه به بررسی ضرایب آن می پردازیم.

اکتشاف

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ۲         ریاضی: ۲     دروس زمین شناسی:۲
ژئوفیزیک و ژئو شیمی آلی:۳       پتروفیزیک و چاه نگاری:۳           دروس مهندسی نفت:۳
زمین شناسی تخصصی:۳      خواص سنگ و خواص سیال:۰   چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه:۰
مهندسی حفاری: ۰        مهندسی مخزن و بهره برداری:۰           مهندسی مخزن:۰
مبانی حفاری و بهره برداری:۰

مهم‌ترین درس: ژئوفیزیک و ژئو شیمی آلی، پتروفیزیک و چاه نگاری، دروس مهندسی نفت، دروس مهندسی نفت

حفاری/ بهره برداری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:۲          ریاضی:۲      دروس زمین شناسی:۲
ژئوفیزیک و ژئو شیمی آلی: ۰      پتروفیزیک و چاه نگاری:۰           دروس مهندسی نفت:۰
زمین شناسی تخصصی:۰           خواص سنگ و خواص سیال:۳   چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه:۳
مهندسی حفاری:۳              مهندسی مخزن و بهره برداری:  ۳         مهندسی مخزن:۰
مبانی حفاری و بهره برداری:۰

مهم‌ترین درس: خواص سنگ و خواص سیال، چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه، مهندسی حفاری، مهندسی مخزن و بهره برداری

مخازن هیدروکربوری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:۲          ریاضی:۲      دروس زمین شناسی:۲
ژئوفیزیک و ژئو شیمی آلی:۰       پتروفیزیک و چاه نگاری:۰          دروس مهندسی نفت:۰
زمین شناسی تخصصی:۰           خواص سنگ و خواص سیال:۳   چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه:۳
مهندسی حفاری: ۰             مهندسی مخزن و بهره برداری:۰           مهندسی مخزن:۳

مبانی حفاری و بهره برداری:۳

مهم‌ترین درس: خواص سنگ و خواص سیال،  چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه، مهندسی مخزن، مبانی حفاری و بهره برداری

تجهیزات نفت

ضرایب: 

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:۲          ریاضی:۲      دروس زمین شناسی:۲
ژئوفیزیک و ژئو شیمی آلی:۰       پتروفیزیک و چاه نگاری:۰           دروس مهندسی نفت:۰
زمین شناسی تخصصی:۰           خواص سنگ و خواص سیال:۳   چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه:۳
مهندسی حفاری:۳             مهندسی مخزن و بهره برداری:۳           مهندسی مخزن:۰
مبانی حفاری و بهره برداری:۰

مهم‌ترین درس: خواص سنگ و خواص سیال، چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه،مهندسی حفاریمطالب مرتبط