ضرایب مجموعه مهندسی مواد و متالوژی


مجموعه مهندسی مواد و متالوژی از جمله رشته‌های فنی مهندسی می‌باشد که در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش هایی چون شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، ریخته گری، مواد مرکب، مهندسی بافت و بیو مواد می باشد.

مهندسی مواد:

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)۲:   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۲    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:  ۱

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد

شکل دادن فلزات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)۲:   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۲    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:  ۱

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد

جوشکاری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۱   خواص فیزیکی مواد:۲ 
خواص مکانیکی مواد:۲    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۲  

مهم‌ترین درس: خواص فیزیکی مواد،خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک

استخراج فلزات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۱    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۲  

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک

خوردگی و حفاظت مواد

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۱    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۲  

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک

سرامیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۱   خواص فیزیکی مواد:۳   
خواص مکانیکی مواد:۱    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۲  

مهم‌ترین درس: خواص فیزیکی مواد

ریخته گری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۲    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۱  

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد

مواد مرکب

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۱   خواص فیزیکی مواد: ۲  
خواص مکانیکی مواد:۲    شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۲  

مهم‌ترین درس: شیمی فیزیک و ترمودینامیک، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد

مهندسی پزشکی:

بیو مواد

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   خواص فیزیکی مواد:۲   

خواص مکانیکی مواد:۲        شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۱  
مهم‌ترین درس:
ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد

مهندسی بافت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضی(ریاضی عمومی۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   خواص فیزیکی مواد:۲   
خواص مکانیکی مواد:۲        شیمی فیزیک و ترمودینامیک:۱  

مهم‌ترین درس: ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد


مطالب مرتبط