ضرایب مجموعه مهندسی معماری کشتی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه مهندسی معماری کشتی از دو رشته مهندسی معماری کشتی و مهندسی دریا تشکیل می‌شود که مجموعه دارای ۵ گرایش می باشند.مهندسی معماری کشتی شامل سه گرایش سازه کشتی، هیدرومکانیک کشتی و ساخت در صنایع دریایی و مهندسی دریا شامل دو گرایش سازه های متحرک دریایی و هیدرو دینامیک و جلوبری می شود.

مهندسی معماری کشتی:

سازه کشتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات(ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲     مکانیک سیالات:۲         مکانیک جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها):۳
آرشیتکت کشتی(هیدرو استاتیک):۲     آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک):۳     ساختمان کشتی:۲

مهم‌ترین درس:  مکانیک جامدات، آرشیتکت کشتی

هیدرومکانیک کشتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات(ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   مکانیک سیالات:۳         مکانیک جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها):۲
آرشیتکت کشتی(هیدرو استاتیک):۳     آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک):۳     ساختمان کشتی:۲

مهم‌ترین درس: مکانیک سیالات، آرشیتکت کشتی، آرشیتکت کشتی

ساخت در صنایع دریایی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات(ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   مکانیک سیالات:۲         مکانیک جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها):۲
آرشیتکت کشتی(هیدرو استاتیک):۲     آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک):۲     ساختمان کشتی:۲

مهم‌ترین درس:اهمیت یکسان دروس

مهندسی دریا:

سازه های متحرک دریایی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات(ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   مکانیک سیالات:۳         مکانیک جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها):۲
آرشیتکت کشتی(هیدرو استاتیک):۲     آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک):۳     ساختمان کشتی:۲

مهم‌ترین درس: مکانیک سیالات،  آرشیتکت کشتی

هیدرو دینامیک و جلوبری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات(ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی):۲   مکانیک سیالات:۲         مکانیک جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها):۲
آرشیتکت کشتی(هیدرو استاتیک):۳     آرشیتکت کشتی(هیدرودینامیک):۳     ساختمان کشتی:۲

مهم‌ترین درس: آرشیتکت کشتی، آرشیتکت کشتیمطالب مرتبط