ضرایب مجموعه مهندسی صنایع در کنکور کارشناسی ارشد


مهندسی صنایع از مجموعه رشته‌های فنی مهندسی است که دارای ۱۱ گرایش برای کارشناسی ارشد می باشد. در ادامه به ضرایب دروس در هر یک از این گرایش ها خواهیم پرداخت.

بهینه سازی سیستم‌ها/سیستم‌های سلامت/مدیریت نوآوری و فناوری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تحقیق در عملیات:۳  تئوری احتمال و آمار مهندسی:۲  دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۵ 
ریاضی عمومی:۰         اقتصاد عمومی:۰           اصول مدیریت و تئوری سازمان:۰

مهمترین دروس: دروس تخصصی

مهندسی مالی/لجستیک و زنجیره تامین/مدیریت پروژه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تحقیق در عملیات:۲  تئوری احتمال و آمار مهندسی:۲  دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۵ 
ریاضی عمومی:         اقتصاد عمومی:           اصول مدیریت و تئوری سازمان:

مهمترین دروس: دروس تخصصی

سیستم‌های کلان

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   تحقیق در عملیات:۱  تئوری احتمال و آمار مهندسی:۱  دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۰ 
ریاضی عمومی:۱         اقتصاد عمومی:۱           اصول مدیریت و تئوری سازمان:۰

مهمترین دروس: تمامی دروس بجز اصول مدیریت و تئوری سازمان و دروس تخصصی

آینده پژوهی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   تحقیق در عملیات:۱  تئوری احتمال و آمار مهندسی:۱  دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۰ 
ریاضی عمومی: ۲        اقتصاد عمومی:۰           اصول مدیریت و تئوری سازمان:۱

مهمترین دروس: زبان عمومی و تخصصی

مدیریت مهندسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تحقیق در عملیات:۲    تئوری احتمال و آمار مهندسی:۲  
دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۱ 
ریاضی عمومی:۰       اقتصاد عمومی: ۰        اصول مدیریت و تئوری سازمان:۱

مهمترین دروس: زبان عمومی و تخصصی، تحقیق در عملیات، تئوری احتمال و آمار مهندسی

کیفیت و بهره وری/سیستم‌های اطلاعاتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تحقیق در عملیات:۳  تئوری احتمال و آمار مهندسی:۲  
دروس تخصصی(طرح ریزی واحد های صنعتی،کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،برنامه ریزی و کنترل تولیدو موجودی ها۷ اقتصاد مهندسی):۵ 
ریاضی عمومی:۰         اقتصاد عمومی:۰           اصول مدیریت و تئوری سازمان:۰

مهمترین دروس: دروس تخصصیمطالب مرتبط