ضرایب مجموعه مهندسی برق در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه مهندسی برق از ۱۵ زیر مجموعه تشکیل شده است که ضرایب متفاوتی در کنکور دارند. در زیر ضرایب 14 زیر مجموعه از مجموعه مهندسی برق بجز مهندسی برق را مشاهده می کنید.

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک، فناوری اطلاعات،مهندسی ورزش

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ۳       مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳     الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ ۳         ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ۴      سیگنال ها و سیستم‌هاـ۴      الکترومغناطیس ـ۱

مهم‌ترین درس: سیستم های کنترل خطی و  سیگنال ها و سیستم‌ها

مهندسی مکاترونیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ ۳     مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ   ۴     ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۴               سیستم های کنترل خطی ـ ۴     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۱      الکترومغناطیس ـ۱

مهم‌ترین درس:   الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱،ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی، سیستم های کنترل خطی

مهندسی راه آهن برقی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ ۲     مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۱        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۴               سیستم های کنترل خطی ـ ۲     سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۱     الکترومغناطیس ـ۲
مهم‌ترین درس:
 ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی

مهندسی پدافند غیرعامل

افا (استتار، فریب و اختفا)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۴        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس:   الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱


مهندسی سیستم های انرژی

تکنولوژی انرژی،انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ ۴       ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۲     الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ ۴       ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۲     الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱

مهندسی هسته ای

کاربرد پرتوها،گداخت هسته ای، راکتور، پرتو پزشکی،مهندسی فیزیک بهداشت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۴        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۲
مهم‌ترین درس:
الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱

مهندسی هوافضا

فناوری ماهواره

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ ۳     مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۲        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۲     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۱      الکترومغناطیس ـ۴

مهم‌ترین درس:  الکترومغناطیس

مهندسی کنترل و علایم

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۱        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۲               سیستم های کنترل خطی ـ ۴     سیگنال ها و سیستم‌هاـ ۲     الکترومغناطیس ـ۱

مهم‌ترین درس:  سیستم های کنترل خطی

مهندسی فتونیک

نانوفتونیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ ۳     مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۴        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ 

مهندسی نانوفناوری

نانو الکترومکانیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ ۲           ریاضیات‌ـ ۳     مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ۴        ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ 

مهندسی صدا 

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ  ۲      ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۴      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: سیگنال ها و سیستم‌ها

مهندسی مخابرات امنیتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ  ۲      ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۴      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس: سیگنال ها و سیستم‌ها

مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی ـ۲            ریاضیات‌ـ۳      مدار های الکتریکی (۱و ۲)ـ ۳    الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱ـ  ۴      ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ـ۱               سیستم های کنترل خطی ـ ۱     سیگنال ها و سیستم‌هاـ۲      الکترومغناطیس ـ۲

مهم‌ترین درس:   الکترونیک۱و۲ و سیستم دیجیتال۱


مطالب مرتبط