ضرایب مجموعه معماری در کنکور کارشناسی ارشد


یکی از مجموعه های مورد علاقه دانشجویان مجموعه معماری می باشد. این مجموعه ۶ رشته با عنوان های مهندسی معماری، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی و از گرایش هایی چون معماری آموزشی و فرهنگی، فضاهای درمانی و بهداشتی، مسکن، پایداری، فناوری و ... تشکیل می شود.

 مهندسی معماری(تمامی گرایش ها)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس فنی ساختمان:۳    دروس تاریخ و مبانی نظری:۲     درک عمومی معماری:۳    درک عمومی معماری منظر:۱       تاریخ شهر در ایران:۰       مبانی بازسازی پس از سانحه:۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۵       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۰        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران:۰    پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۰

مهم ترین:  پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری)

مهندسی معماری منظر

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس فنی ساختمان:۱    دروس تاریخ و مبانی نظری:۲     درک عمومی معماری:۱    درک عمومی معماری منظر:۳       تاریخ شهر در ایران:۰       مبانی بازسازی پس از سانحه:۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۵        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران:۰    پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۰

مهم ترین: پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر)

مهندسی معماری اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس فنی ساختمان:۲    دروس تاریخ و مبانی نظری:۲     درک عمومی معماری:۲    درک عمومی معماری منظر:۱       تاریخ شهر در ایران:۰       مبانی بازسازی پس از سانحه:۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۵       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۰        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران:۰    پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۰

مهم ترین:  پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری)

مطالعات معماری ایران

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس فنی ساختمان:۱    دروس تاریخ و مبانی نظری:۴     درک عمومی معماری:۳    درک عمومی معماری منظر:۰       تاریخ شهر در ایران:۲       مبانی بازسازی پس از سانحه:۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۰        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران:۵    پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۰

مهم ترین:  پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران

بازسازی پس از سانحه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     دروس فنی ساختمان:۳    دروس تاریخ و مبانی نظری:۱     درک عمومی معماری:۱    درک عمومی معماری منظر:۰       تاریخ شهر در ایران:۰       مبانی بازسازی پس از سانحه:۲       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۲       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۰        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران:۰    پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۰

مهم ترین: زبان عمومی و تخصصی، دروس فنی ساختمان

معماری داخلی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس فنی ساختمان:۳    دروس تاریخ و مبانی نظری:۲     درک عمومی معماری:۳    درک عمومی معماری منظر:۰       تاریخ شهر در ایران:۰       مبانی بازسازی پس از سانحه:۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری):۰       پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری منظر):۰        پرژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران: ۰   پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی):۵

مهم ترین: پروژه عملی طراحی(اسکیس معماری داخلی)


مطالب مرتبط