ضرایب مجموعه مشاوره در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه مشاوره یکی از مجموعه های مورد توجه گروه علوم انسانی می باشد. این مجموعه دارای ۴ گرایش با عنوان های مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی می باشد.

مشاوره مدرسه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     آمار و روش‌های تحقیق:۲       مبانی مشاوره و راهنمایی:۲     روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره:۳    نظریه مشاوره و روان درمانی:۳   کاربرد آزمون های روانی در مشاوره: ۲         روانشناسی شخصیت:۲

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره،  نظریه مشاوره و روان درمانی

مشاوره شغلی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     آمار و روش‌های تحقیق:۲       مبانی مشاوره و راهنمایی:۲     روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره:۳    نظریه مشاوره و روان درمانی:۳   کاربرد آزمون های روانی در مشاوره: ۲         روانشناسی شخصیت:۲

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره،  نظریه مشاوره و روان درمانی

مشاوره خانواده

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     آمار و روش‌های تحقیق:۲       مبانی مشاوره و راهنمایی:۲     روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره:۳    نظریه مشاوره و روان درمانی:۳   کاربرد آزمون های روانی در مشاوره: ۲         روانشناسی شخصیت:۲

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره،  نظریه مشاوره و روان درمانی

مشاوره توانبخشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     آمار و روش‌های تحقیق:۲       مبانی مشاوره و راهنمایی:۲     روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره:۳    نظریه مشاوره و روان درمانی:۳   کاربرد آزمون های روانی در مشاوره: ۲         روانشناسی شخصیت:۲

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره،  نظریه مشاوره و روان درمانی


توجه: ضرایب تمامی گرایش ها یکی می باشد.

مطالب مرتبط