ضرایب مجموعه مدیریت در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه مدیریت از ۱۵ رشته تشکیل شده است. این رشته‌ها شامل مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، مدیریت مالی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، مالی، مدیریت بازرگانی دریایی، مدیریت بحران، مدیریت سازمان های دولتی، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، سیاستگذاری علم و فناوری می باشد.

مدیریت بازرگانی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳    اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲   مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۲    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۴     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۴    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: بازاریابی

مدیریت دولتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲    مالیه عمومی و بودجه:۳    مدیریت منابع انسانی:۳    تحقیق در عملیات:.   مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:.    بازاریابی:.     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:    مبانی کارآفرینی:.     حسابداری مالی و صنعتی:.      دانش حمل و نقل:.         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:.

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی، مالیه عمومی و بودجه،  تئوری‌های مدیریت،  مدیریت منابع انسانی

مدیریت صنعتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۳     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲   مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۳    مدیریت مالی: ۰    مدیریت تولید:۳    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس:مدیریت تولید،زبان عمومی و تخصصی،  ریاضی و آمار، تئوری‌های مدیریت، تحقیق در عملیات

مدیریت فناوری اطلاعات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲   مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۲    مدیریت مالی: ۰    مدیریت تولید:۲    بازاریابی:۲     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، تئوری‌های مدیریت

مدیریت تکنولوژی

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲    مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۲    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۲    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، تئوری‌های مدیریت

مدیریت مالی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۳     تئوری‌های مدیریت:۲     اقتصاد خرد و کلان:۳ مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی:۴     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۴    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۴      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس:مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک،  حسابداری مالی و صنعتی

کارآفرینی

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۳     تئوری‌های مدیریت:۲     اقتصاد خرد و کلان:۲     مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۲     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۳     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس:ریاضی و آمار، زبان عمومی و تخصصی،  مبانی کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲    مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۳    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۲     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی،  مدیریت منابع انسانی

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۳     تئوری‌های مدیریت:۲     اقتصاد خرد و کلان:۲    مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۳    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۳         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی

مالی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۳     تئوری‌های مدیریت:۲     اقتصاد خرد و کلان:۳    مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی:۴     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۴    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی: ۴     دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس:مدیریت مالی،دیریت سرمایه‌گذاری و ریسک، حسابداری مالی و صنعتی

مدیریت بازرگانی دریایی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۴     تئوری‌های مدیریت:۲     اقتصاد خرد و کلان:۲        مالیه عمومی و بودجه:۰    مدیریت منابع انسانی:۰    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی: ۰    مدیریت تولید: ۰   بازاریابی:     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۲

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصص،  ریاضی و آمار

مدیریت بحران/مدیریت سازمان های دولتی/مدیریت اماکن متبرکه مذهبی/سیاستگذاری علم و فناوری

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۳   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:۲   ریاضی و آمار:۲     تئوری‌های مدیریت:۳     اقتصاد خرد و کلان:۲    مالیه عمومی و بودجه:۳    مدیریت منابع انسانی:۳    تحقیق در عملیات:۰    مدیریت مالی:۰     مدیریت تولید:۰    بازاریابی:۰     مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک:۰    مبانی کارآفرینی:۰     حسابداری مالی و صنعتی:۰      دانش حمل و نقل:۰         دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، مالیه عمومی و بودجه،  تئوری‌های مدیریت،  مدیریت منابع انسانیمطالب مرتبط