ضرایب مجموعه مدرسی معارف اسلامی


مجموعه مدرسی معارف اسلامی از ۵ رشته با عنوان های مدرسی مبانی نظری اسلام، مدرسی اخلاق اسلامی، مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرسی انقلاب اسلامی، مدرسی معارف قرآن و حدیث تشکیل می شود.

مدرسی مبانی نظری اسلام

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تفسیر قران:۳         کلام اسلامی:۳      ادبیات فارسی:۲       فلسفه:۲  منطق:۰
اطلاعات عمومی:۲    تاریخ اسلام:۱   تاریخ معاصر:۰   اصول:۰       اخلاق و تربیت اسلامی:۰   تاریخ و تمدن اسلامی:۰    تاریخ عمومی جهان:۰   تحولات اجتماعی و سیاسی ایران:۰   اندیشه‌های سیاسی غرب:۰  جامعه شناسی سیاسی:۰   تفسیر نهج البلاغه:۰  علوم قرآن:۰     ادبیات عرب:۰

مهم‌ترین درس: تفصیر قران، کلام اسلامی

مدرسی اخلاق اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   تفسیر قران:۳    کلام اسلامی:۲    ادبیات فارسی:۲    فلسفه:۲  منطق:۰
اطلاعات عمومی:۱   تاریخ اسلام:۰  تاریخ معاصر:۰   اصول:۲       اخلاق و تربیت اسلامی:۴   تاریخ و تمدن اسلامی:۰    تاریخ عمومی جهان:۰  تحولات اجتماعی و سیاسی ایران:۰   اندیشه‌های سیاسی غرب:۰  جامعه شناسی سیاسی:۰   تفسیر نهج البلاغه:۰  علوم قرآن:۰  ادبیات عرب:۰

مهم‌ترین درس:  اخلاق و تربیت اسلامی

مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲      تفسیر قران:۳    کلام اسلامی:۲    ادبیات فارسی:۲     فلسفه:۰  منطق:۲
اطلاعات عمومی:۰    تاریخ اسلام:۲      تاریخ معاصر:۰   اصول:۰       اخلاق و تربیت اسلامی:۰   تاریخ و تمدن اسلامی:۴    تاریخ عمومی جهان:۲   تحولات اجتماعی و سیاسی ایران:۰   اندیشه‌های سیاسی غرب:۰  جامعه شناسی سیاسی:۰   تفسیر نهج البلاغه: ۰ علوم قرآن:۰  ادبیات عرب:۰

مهم‌ترین درس: تاریخ و تمدن اسلامی

مدرسی انقلاب اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲      تفسیر قران:۳     کلام اسلامی:۲         ادبیات فارسی:۲۰     فلسفه:۰  منطق:۰
اطلاعات عمومی:۰   تاریخ اسلام:۰   تاریخ معاصر:۴   اصول:۰       اخلاق و تربیت اسلامی:۰   تاریخ و تمدن اسلامی:۰    تاریخ عمومی جهان:۰   تحولات اجتماعی و سیاسی ایران:۴   اندیشه‌های سیاسی غرب:۲  جامعه شناسی سیاسی:۲    تفسیر نهج البلاغه:۰    علوم قرآن:۰    ادبیات عرب:۰

مهم‌ترین درس: تاریخ معاصر، تحولات اجتماعی و سیاسی ایران

مدرسی معارف قرآن و حدیث

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۲   تفسیر قران:۴     کلام اسلامی:۲    ادبیات فارسی:۲   فلسفه: ۲  منطق:
اطلاعات عمومی:۰    تاریخ اسلام:۰   تاریخ معاصر:۰   اصول:۰       اخلاق و تربیت اسلامی:۰   تاریخ و تمدن اسلامی:۰    تاریخ عمومی جهان:۰   تحولات اجتماعی و سیاسی ایران:۰   اندیشه‌های سیاسی غرب:۰  جامعه شناسی سیاسی:۰   تفسیر نهج البلاغه:۳  علوم قرآن:۲  ادبیات عرب:۲

مهم‌ترین درس: تفسیر قرانمطالب مرتبط