ضرایب مجموعه مجموعه مهندسی کامپیوتر


مجموعه مهندسی کامپیوتر یکی از رشته‌هایی که می‌باشد که در عصر حاضر متقاضیان بسیاری داشته است. این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش هایی چون معماری سیستم‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری، رایانش امن، بیوانفورماتیک، الگوریتم ها و محاسبات می باشد.

معماری سیستم‌های کامپیوتری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲     دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۳         دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۰
   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن: ۰          

مهم‌ترین درس:  دروس تخصصی مشترک

هوش مصنوعی و رباتیکز

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲       دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۳
   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن: ۰           

مهم‌ترین درس: دروس تخصصی مشترک

نرم‌افزار

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲    دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۰
   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن:۳            

مهم‌ترین درس: دروس تخصصی مشترک

شبکه‌های کامپیوتری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲    دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۰
   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن:۳            

مهم‌ترین درس: دروس تخصصی مشترک

رایانش امن

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲    دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۰

   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن:۳            
مهم‌ترین درس:
دروس تخصصی مشترک

بیوانفورماتیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱         ریاضیات:۲        دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۳
   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن:۰            

مهم‌ترین درس: دروس تخصصی مشترک

الگوریتم ها و محاسبات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲         دروس تخصصی مشترک(ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریم ها، نظریه زبان‌ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر،سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):۴
دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتر:۰    دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز:۰

   دروس تخصصی نرم افزار، شبکه‌های کامپیوتری و رایانش امن:۳            
مهم‌ترین درس:
دروس تخصصی مشترک


مطالب مرتبط