ضرایب مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری در کنکور کارشناسی ارشد دارای ۲ رشته و ۴ گرایش می باشد. این مجموعه زیر مجموعه گروه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

علوم و مهندسی آبخیز:

سیلاب و رودخانه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۳    مرتع داری:۲      هیدرولوژی کاربردی:۲    ژئومورفولوژی و زمین شناسی:۳    جامعه شناسی روستایی:۲    

مهم‌ترین درس: حفاظت خاک و آبخیزداری،  ژئومورفولوژی و زمین شناسی

مدیریت حوضه های آبخیز

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۳    مرتع داری:۲      هیدرولوژی کاربردی:۲    ژئومورفولوژی و زمین شناسی:۳    جامعه شناسی روستایی:۲    

مهم‌ترین درس: حفاظت خاک و آبخیزداری،  ژئومورفولوژی و زمین شناسی

حفاظت آب و خاک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۳    مرتع داری:۲      هیدرولوژی کاربردی:۲    ژئومورفولوژی و زمین شناسی:۳    جامعه شناسی روستایی:۲    

مهم‌ترین درس: حفاظت خاک و آبخیزداری،  ژئومورفولوژی و زمین شناسی

آبخیز داری شهری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۳    مرتع داری:۲      هیدرولوژی کاربردی:۲    ژئومورفولوژی و زمین شناسی:۳    جامعه شناسی روستایی:۲    

مهم‌ترین درس: حفاظت خاک و آبخیزداری،  ژئومورفولوژی و زمین شناسی

توجه:ضرایب یکسان است.
علوم و مهندسی مرتع:

مدیریت مرتع

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۲    مرتع داری:۳       اصلاح و توسعه مراتع:۲     شناسایی گیاهان مرتعی:۲      ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع:۳

مهم‌ترین درس: مرتع داری، ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع

اصلاح و احیای مرتع

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۲    مرتع داری:۳       اصلاح و توسعه مراتع:۲     شناسایی گیاهان مرتعی:۲      ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع:۳

مهم‌ترین درس: مرتع داری، ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع

گیاهان دارویی و صنعتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    حفاظت خاک و آبخیزداری:۲    مرتع داری:۳       اصلاح و توسعه مراتع:۲     شناسایی گیاهان مرتعی:۲      ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع:۳

مهم‌ترین درس: مرتع داری، ارزیابی و اندازه‌گیری مرتع

توجه:ضرایب یکسان است.

مطالب مرتبط