ضرایب مجموعه علوم ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه علوم ورزشی زیر مجموعه گروه علوم انسانی بوده و دارای رشته‌ها و گرایش های متنوعی می باشد. فیلوژی ورزشی، بیو مکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی از جمله رشته‌های این مجموعه می باشد.

فیزیولوژی ورزشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش:۴     آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲          حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ۱        رشد و یادگیری حرکتی:۱      حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی:۱    مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۱

مهم‌ترین درس: فیزیولوژی و تغذیه ورزش

بیو مکانیک ورزشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش:۱           آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲           حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:۴          رشد و یادگیری حرکتی:۱   حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی:۱    مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۱

مهم‌ترین درس:حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

رفتار حرکتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ۱    آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲        حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:۱   رشد و یادگیری حرکتی:۴        حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی: ۱   مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۱

مهم‌ترین درس: رشد و یادگیری حرکتی

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ۱    آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲       حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:۱   رشد و یادگیری حرکتی:۱   حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی:۴    مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۱

مهم‌ترین درس: حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

مدیریت ورزشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش:۱     آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲        حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:۱   رشد و یادگیری حرکتی:۱   حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی:۱    مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۴

مهم‌ترین درس: مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

روانشناسی ورزشی 

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی و تغذیه ورزش:۱     آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:۲         حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:۱   رشد و یادگیری حرکتی:۴   حرکت اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی:۱    مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی:۱

مهم‌ترین درس:رشد و یادگیری حرکتی
مطالب مرتبط