ضرایب مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل


مجموعه علوم سیاسی دارای 6 زیر مجموعه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این گرایش ها شامل علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین الملل، تربیت مربی علوم سیاسی می باشد.

علوم سیاسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     مبانی علم سیاست:۲    جامعه شناسی سیاسی:۱     اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۰    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام:۱      تحولات سیاسی اجتماعی ایران:۱        
جهان سوم و مسائل آن:۱       نظام های سیاسی تطبیقی:۱     حقوق بین الملل عمومی:۰    سازمان های بین المللی:۰   تاریخ روابط بین الملل:۰    تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز: ۰     روش پژوهش:۰   سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۰

مهم‌ترین درس:مبانی علم سیاست

روابط بین الملل(دیپلماسی کنترل تسلیحات)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     مبانی علم سیاست:۰    جامعه شناسی سیاسی:۰     اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۲    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام:۱      تحولات سیاسی اجتماعی ایران:۰        
جهان سوم و مسائل آن:۱       نظام های سیاسی تطبیقی:۰     حقوق بین الملل عمومی:۱    سازمان های بین المللی:۱   تاریخ روابط بین الملل:۱    تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:۰         روش پژوهش: ۰  سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۰

مهم‌ترین درس:اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی

مطالعات منطقه ای

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     مبانی علم سیاست:۰    جامعه شناسی سیاسی:۰     اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۱    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام:۰      تحولات سیاسی اجتماعی ایران:۰        
جهان سوم و مسائل آن:۰       نظام های سیاسی تطبیقی:۱     حقوق بین الملل عمومی:۰    سازمان های بین المللی:۱   تاریخ روابط بین الملل:۰    تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:۰           روش پژوهش:۱   سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۲

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی،  سیاست و حکومت منطقه مرتبط

اندیشه سیاسی در اسلام

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     مبانی علم سیاست:۲    جامعه شناسی سیاسی:۱     اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۰    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام:۲      تحولات سیاسی اجتماعی ایران:۱        
جهان سوم و مسائل آن:۱       نظام های سیاسی تطبیقی:۰     حقوق بین الملل عمومی:۱    سازمان های بین المللی:۱   تاریخ روابط بین الملل:۱    تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:۰                روش پژوهش:۰      سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۰

مهم‌ترین درس:مبانی علم سیاست،  اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام

دیپلماسی و سازمان های بین الملل

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     مبانی علم سیاست:۱    جامعه شناسی سیاسی:۰     اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۲    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام:۰      تحولات سیاسی اجتماعی ایران:۰        
جهان سوم و مسائل آن:۰       نظام های سیاسی تطبیقی:۰     حقوق بین الملل عمومی:۲    سازمان های بین المللی:۲   تاریخ روابط بین الملل:۲    تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:۲  روش پژوهش:۰   سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۰

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی، اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی،  سازمان های بین المللی،  تاریخ روابط بین الملل،  حقوق بین الملل عمومی

تربیت مربی علوم سیاسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱     مبانی علم سیاست:۲    جامعه شناسی سیاسی: ۱    اصول روابط بین الملل و سیاست‌ خارجی:۰    اندیشه‌های سیاسی غرب اسلام: ۱     تحولات سیاسی اجتماعی ایران: ۱       
جهان سوم و مسائل آن: ۱      نظام های سیاسی تطبیقی: ۱    حقوق بین الملل عمومی:۰    سازمان های بین المللی: ۰  تاریخ روابط بین الملل: ۰   تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:۰    روش پژوهش:۰   سیاست و حکومت منطقه مرتبط:۰

مهم‌ترین درس:مبانی علم سیاست


مطالب مرتبط