ضرایب مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه علوم انسانی از یک رشته زبان و ادبیات فارسی و ۱۰ گرایش تشکیل می شود.در کنکور کارشناسی ارشد اشراف داشتن به ضرایب دروس مختلف بسیار حائز اهمیت می‌باشد و موجب می‌شود تا بدانید روی کدام یک دروس تمرکز کنید و از کدام به راحتی عبور نکنید. این ضرایب ممکن است در سال‌های آتی تغییر کند اما به طور معمول ثابت خواهد بود. در ادامه ما ضرایب مجموعه علوم انسانی را در کنکور کارشناسی ارشد برای شما تهیه کرده ایم.

زبان و ادبیات فارسی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

ادبیات کودک و نوجوان

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۴

ادبیات پایداری

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۲

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۳

تاریخ اسلام:۲

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

ادبیات تطبیقی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

ادبیات عامه

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

آموزش زبان فارسی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

ویرایش و نگارش

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

نظریه و نقد ادبی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

ادبیات معاصر

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
نظم فارسی:۴
نثر فارسی:۴

کلیات مسائل ادبی:۴

عربی:۲

ادبیات انقلاب اسلامی:۰

تاریخ اسلام:۰

کلیات ادبیات کودک و نوجوان:۰

با توجه به ضرایب بیان شده دروسی که ضرایب بالاتری دارند، طبعا در کنکور کارشناسی ارشد اهمیت بالاتری دارند. ضریب ۴ مهم‌ترین درس و ضریب ۰ فاقد اهمیت می باشد.مطالب مرتبط