ضرایب مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی از ۷ رشته تشکیل می شود. ضرایب هرکدام از رشته‌ها با یک دیگر متفاوت می باشد. رشته‌های مجموعه ارتباطات اجتماعی شامل علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات،مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه می شود.

علوم ارتباطات اجتماعی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    مبانی کلی ارتباط جمعی:۱    اصول روزنامه نگاری:۱    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۱     نظریه‌های ارتباطات:۰       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه: ۰   کاربرد آمار و روش تحقیق:۱       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۰       اخلاق و معارف اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان دروس

مدیریت رسانه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳    مبانی کلی ارتباط جمعی:۴    اصول روزنامه نگاری: ۰       تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر: ۰   نظریه‌های ارتباطات:۰       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۰    کاربرد آمار و روش تحقیق:۲       دانش مدیریت:۴       زبان فارسی:۰       اخلاق و معارف اسلامی:۲

مهم‌ترین درس: مبانی کلی ارتباط جمعی

روزنامه‌نگاری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مبانی کلی ارتباط جمعی:۰    اصول روزنامه نگاری:۳    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۰    نظریه‌های ارتباطات:۳       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۲    کاربرد آمار و روش تحقیق:۲       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۲       اخلاق و معارف اسلامی:۲

مهم‌ترین درس: نظریه‌های ارتباطات، اصول روزنامه نگاری

ارتباطات اجتماعی(تبلیغات فرهنگی)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    مبانی کلی ارتباط جمعی:۱    اصول روزنامه نگاری:۱    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۱    نظریه‌های ارتباطات:۰       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۰    کاربرد آمار و روش تحقیق:۱       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۰       اخلاق و معارف اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان دروس

ارتباطات(حج و زیارت)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    مبانی کلی ارتباط جمعی:۱    اصول روزنامه نگاری:۱    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۱    نظریه‌های ارتباطات:۰       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۰    کاربرد آمار و روش تحقیق:۱       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۰       اخلاق و معارف اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان دروس

مطالعات فرهنگی و رسانه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱    مبانی کلی ارتباط جمعی:۱    اصول روزنامه نگاری:۱    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۱    نظریه‌های ارتباطات:۰       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۰    کاربرد آمار و روش تحقیق:۱       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۰       اخلاق و معارف اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان دروس

دین و رسانه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مبانی کلی ارتباط جمعی:۰     اصول روزنامه نگاری:۳    تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:۰    نظریه‌های ارتباطات:۳       مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه:۲    کاربرد آمار و روش تحقیق:۲       دانش مدیریت:۰       زبان فارسی:۲       اخلاق و معارف اسلامی:۲

مهم‌ترین درس: اصول روزنامه نگاری،  نظریه‌های ارتباطات


مطالب مرتبط