ضرایب مجموعه شیمی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه شیمی که یکی از زیر مجموعه های مجموعه شیمی می‌باشد دارای گرایش های متنوعی در مقطع کارشناسی ارشد است. این گرایش ها هرکدام دارای ضرایب متفاوتی بوده که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

شیمی فیزیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۲     شیمی آلی:۱       

مهم‌ترین درس: شیمی فیزیک

شیمی آلی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۲        

مهم‌ترین درس: شیمی آلی

شیمی معدنی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۲     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱        

مهم‌ترین درس:  شیمی معدنی

شیمی تجزیه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۲       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک: ۱    شیمی آلی:۱      

مهم‌ترین درس:  شیمی تجزیه

شیمی کاربردی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱  شیمی کاربردی: ۲        

مهم‌ترین درس: شیمی کاربردی

شیمی پلیمر

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه: ۱      شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۲          

مهم‌ترین درس:  شیمی آلی

شیمی دارویی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه: ۱      شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۲          

مهم‌ترین درس:  شیمی آلی

شیمی کاتالیست

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱          

مهم‌ترین درس:  اهمیت یکسان

شیمی دریا

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱          

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان

شیمی و فناوری اسانس

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱  شیمی کاربردی:۲         

مهم‌ترین درس: شیمی کاربردی

شیمی پیشرانه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱  شیمی کاربردی:۲         

مهم‌ترین درس:  شیمی کاربردی

فیتوشیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۱       شیمی کاربردی:۱ 

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان

نانوشیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۱     شیمی آلی:۲        

مهم‌ترین درس:  شیمی آلی

آموزش شیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱      شیمی تجزیه:۱       شیمی معدنی:۱     شیمی فیزیک:۲     شیمی آلی:۱        

مهم‌ترین درس:  شیمی فیزیک


مطالب مرتبط