ضرایب مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی از سری مجموعه های گروه علوم پایه می باشد. این مجموعه دارای ۱۲ رشته با عنوان های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیو فیزیک، زیست فناوری، ریز زیست فناوری، آموزش زیست شناسی، نانوبیوممتیک، دکتری پیوسته بیوشیمی، دکتری پیوسته بیوفیزیک، اخلاق زیستی می باشد.

زیست شناسی سلولی و مولکولی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲     زیست شناسی سلولی و مولکولی:۴      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۱     بیوفیزیک:۰     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: زیست شناسی سلولی و مولکولی

ژنتیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۴    بیو شیمی:۲     زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک:۱     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: ژنتیک

میکروبیولوژی(تمامی گرایش ها)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳        ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲      زیست شناسی سلولی و مولکولی:۱      میکروبیولوژی:۴     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۲     بیوفیزیک:۰     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: میکروبیولوژی

بیوشیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۲    بیو شیمی:۴       زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی: ۱    مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک:۲     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: بیو شیمی

بیو فیزیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۱    بیو شیمی:۲       زیست شناسی سلولی و مولکولی:۳      میکروبیولوژی: ۱    مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک:۴     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس:بیوفیزیک

زیست فناوری(میکروبی، مولکولی)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳        ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲    زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی:۳     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:     بیوفیزیک:۱     مجموعه زیست شناسی دریا:۱

مهم‌ترین درس: مجموعه زیست شناسی،  میکروبیولوژی

زیست فناوری(دریا)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۳    بیو شیمی:۳      زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی: ۲    مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک:۰     مجموعه زیست شناسی دریا:۳

مهم‌ترین درس: مجموعه زیست شناسی، ژنتیک، بیو شیمی،  مجموعه زیست شناسی دریا

زیست فناوری (صنعت و محیط زیست)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲   مجموعه زیست شناسی:۳         ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲     زیست شناسی سلولی و مولکولی:۱      میکروبیولوژی:۳     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۲     بیوفیزیک:۱     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس:مجموعه زیست شناسی، میکروبیولوژی

ریز زیست فناوری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی: ۳      ژنتیک: ۲    بیو شیمی:۲        زیست شناسی سلولی و مولکولی:۴      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۱     بیوفیزیک:۹     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: زیست شناسی سلولی و مولکولی

آموزش زیست شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳         ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲       زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۱     بیوفیزیک:۱     مجموعه زیست شناسی دریا:۱

مهم‌ترین درس: مجموعه زیست شناسی

نانوبیوممتیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲   مجموعه زیست شناسی:۲          ژنتیک:۲    بیو شیمی:۱    زیست شناسی سلولی و مولکولی:۳      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۱     بیوفیزیک:۱     مجموعه زیست شناسی دریا:۲

مهم‌ترین درس: زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری پیوسته بیوشیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۲    بیو شیمی:۴       زیست شناسی سلولی و مولکولی:۲      میکروبیولوژی:۱     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک:۲     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس:بیو شیمی

دکتری پیوسته بیوفیزیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳    ژنتیک:۱    بیو شیمی:۲    زیست شناسی سلولی و مولکولی:۳      میکروبیولوژی:۱     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۰     بیوفیزیک: ۴    مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: بیوفیزیک

اخلاق زیستی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی:۳       ژنتیک:۲    بیو شیمی:۲       زیست شناسی سلولی و مولکولی:۴      میکروبیولوژی:۲     مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمن شناسی:۱     بیوفیزیک:۰     مجموعه زیست شناسی دریا:۰

مهم‌ترین درس: زیست شناسی سلولی و مولکولی


مطالب مرتبط