ضرایب مجموعه زیست شناسی جانوری برای کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه زیست شناسی جانوری از گروه علوم انسانی می‌باشد که دارای ۳ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد است. گرایش های این رشته تحصیلی شامل فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی می باشد.

فیزیولوژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری،میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل):۳     فیزیولوژی جانوری:۴    جانور شناسی:۲        تکوین جانوری(بافت شناسی و جانورشناسی):۲

مهم‌ترین درس: فیزیولوژی جانوری

بیوسیستماتیک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری،میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل):۳     فیزیولوژی جانوری:۲    جانور شناسی:۴          تکوین جانوری(بافت شناسی و جانورشناسی):۲

مهم‌ترین درس: جانور شناسی

سلولی و تکوینی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری،میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل):۳     فیزیولوژی جانوری:۲    جانور شناسی:۲      تکوین جانوری(بافت شناسی و جانورشناسی):۴

مهم‌ترین درس: تکوین جانوری


مطالب مرتبط