ضرایب مجموعه زراعت و اصلاح نباتات در کنکور


مجموعه زراعت و اصلاح نباتات زیر مجموعه گروه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. این مجموعه دارای ۳ رشته و ۶ گرایش می‌باشد که هر یک ضرایب مختلفی دارند. در ادامه به ضرایب گرایش های این مجموعه در کنکور کارشناسی ارشد می پردازیم.

ژنتیک و به نژادی گیاهی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زراعت:۲   طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۳   آمار و احتمالات:۲   اصلاح نباتات:۳      فیزیولوژی گیاهان زراعی:۰    اکولوژی: ۰        خاک شناسی:۰      کنترل و گواهی بذر: ۰      شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۰
مهم‌ترین درس: اصلاح نباتات، ژنتیک

اگرو تکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی:

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    زراعت:۴   طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۰         آمار و احتمالات:۰       اصلاح نباتات:۰      فیزیولوژی گیاهان زراعی:۳    اکولوژی:۲         خاک شناسی:۰      کنترل و گواهی بذر:۰       شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۰

مهم‌ترین درس: زراعت

اکولوژی گیاهان زراعی:

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زراعت:۴   طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۰   آمار و احتمالات:۰    اصلاح نباتات:۰      فیزیولوژی گیاهان زراعی: ۲   اکولوژی:۳         خاک شناسی:۰      کنترل و گواهی بذر: ۰      شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۰

مهم‌ترین درس: زراعت

علوم و تکنولوژی بذر:

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زراعت:۲   طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۰   آمار و احتمالات:۰   اصلاح نباتات:۲      فیزیولوژی گیاهان زراعی:۲    اکولوژی:۲         خاک شناسی:۰      کنترل و گواهی بذر:   ۴    شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۰
مهم‌ترین درس: کنترل و گواهی بذر

علوم علف های هرز:

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زراعت:   طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۲   آمار و احتمالات:۰   اصلاح نباتات:۰      فیزیولوژی گیاهان زراعی:۰    اکولوژی: ۲        خاک شناسی:۲      کنترل و گواهی بذر:۰       شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۴
مهم‌ترین درس: شناسایی و مبارزه با علف های هرز

اگرو اکولوژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زراعت:۳     طرح آزمایش های کشاورزی:۲    ژنتیک:۰     آمار و احتمالات:۰   اصلاح نباتات:۰      فیزیولوژی گیاهان زراعی:۳    اکولوژی:۳         خاک شناسی:۲      کنترل و گواهی بذر:۰       شناسایی و مبارزه با علف های هرز:۲
مهم‌ترین درس:  زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی

مطالب مرتبط