ضرایب مجموعه زبان‌شناسی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه زبان‌شناسی زیر مجموعه گروه علوم انسانی می باشد. این مجموعه دارای ۴ رشته با عنوان های زبان‌شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، زبان‌شناسی رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی می باشد.

زبان‌شناسی همگانی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   دستور زبان فارسی:۲    زبان شناسی:۲   روانشناسی یادگیری:۰ دروس تخصصی رشته زبان‌شناسی رایانشی:۰    دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی:۰

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   دستور زبان فارسی:۲    زبان شناسی:۲   روانشناسی یادگیری:۲ دروس تخصصی رشته زبان‌شناسی رایانشی:۰    دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی:۰

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی

زبان‌شناسی رایانشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۳  دستور زبان فارسی:۲    زبان شناسی:۲   روانشناسی یادگیری:۰ دروس تخصصی رشته زبان‌شناسی رایانشی:۲         دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی:۰

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی

واژه گزینی و اصطلاح شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳   دستور زبان فارسی:۲    زبان شناسی:۲   روانشناسی یادگیری:۰ دروس تخصصی رشته زبان‌شناسی رایانشی:۰    دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی:۴

مهم‌ترین درس: دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی


مطالب مرتبط