ضرایب مجموعه روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه روانشناسی که از جمله مجموعه های پر طرفدار علوم انسانی است. این مجموعه دارای ۸ رشته و  ۲ گرایش می باشد.
روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی از جمله رشته‌های این مجموعه می باشد.

روانشناسی عمومی

ضرایب:

متون روانشناسی:۲   علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی:۱     آمار و روش تحقیق:۱    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:۲    روانشناسی رشد:۲         روانشناسی عمومی:۲       روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان:۱   

مهم‌ترین درس: متون روانشناسی، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی،  روانشناسی رشد

روانشناسی بالینی

ضرایب:

متون روانشناسی:۲   علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی:۱     آمار و روش تحقیق:۱    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:۲    روانشناسی رشد:۲     روانشناسی بالینی:۳       روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان:۱    

مهم‌ترین درس: روانشناسی بالینی

سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

ضرایب:

متون روانشناسی:۲        آمار و روش تحقیق:۲    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:۱    روانشناسی رشد:۲          روانشناسی عمومی:۱     روان سنجی:۲     آزمون های شناختی هوش و استعداد:۲   

مهم‌ترین درس: متون روانشناسی، آمار و روش تحقیق،  روانشناسی رشد،  روان سنجی، آزمون های شناختی هوش و استعداد

روانشناسی صنعتی و سازمانی

ضرایب:

متون روانشناسی:۲     آمار و روش تحقیق:۲    روانشناسی صنعتی-صنعتی:۲      روانشناسی اجتماعی:۲   روانشناسی امور استخدامی:۳    بالندگی سازمانی:۳    روانشناسی  تربیتی:۳      

مهم‌ترین درس: روانشناسی امور استخدامی، بالندگی سازمانی، روانشناسی  تربیتی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

ضرایب:

متون روانشناسی: ۲  علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی:۱     آمار و روش تحقیق:۱    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:۲    روانشناسی رشد:۲     روانشناسی بالینی:۳      روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان:۱     

مهم‌ترین درس:  روانشناسی بالینی

روانشناسی اسلامی

ضرایب:

متون روانشناسی: ۲    علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی:۱     آمار و روش تحقیق:۱    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ۲   روانشناسی رشد:۲        روانشناسی عمومی:۲       روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان:۱     

مهم‌ترین درس: متون روانشناسی،  روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی،  روانشناسی رشد،  روانشناسی عمومی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ضرایب:

متون روانشناسی:۲        آمار و روش تحقیق:۲    روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:۳    روانشناسی رشد:۲       روانشناسی عمومی:۲     روان سنجی:۲       روانشناسی   تربیتی:۲      آموزش و پرورش کودکان استثنایی:۳      

مهم‌ترین درس:  آموزش و پرورش کودکان استثنایی

روانشناسی تربیتی

ضرایب:

متون روانشناسی:۲      آمار و روش تحقیق:۲        روانشناسی رشد: ۲       روانشناسی عمومی:۲     روانشناسی تربیتی:۳      

مهم‌ترین درس: روانشناسی تربیتی


مطالب مرتبط