ضرایب مجموعه حقوق در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه حقوق  رشته‌های بسیار متنوع و متعددی را شامل می شود. این رشته‌ها دارای ۲۸ عنوان می‌باشند و ضرایب مختلفی را به خود اختصاص می دهند. در ادامه به بررسی ضرایب رشته‌های مجموعه حقوق می پردازیم.

حقوق خصوصی

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱    حقوق مدنی:۳   حقوق تجارت:۱     آیین دادرسی مدنی:۱  حقوق فقه:۱   

مهم‌ترین درس :  حقوق مدنی

حقوق بین الملل

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۲      حقوق بین الملل عمومی: ۲   حقوق اساسی:۱  حقوق مدنی:۱   حقوق بین الملل خصوصی۱:   

مهم‌ترین درس :حقوق بین الملل عمومی، متون حقوق به زبان

حقوق جزا و جرم شناسی

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱  متون فقه:۱    حقوق جزای عمومی:۲     حقوق جزای اختصاصی:۲    آیین دادرسی کیفری: ۲  

مهم‌ترین درس :حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری

حقوق عمومی

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱    متون فقه:۱  حقوق بین الملل عمومی:۱   حقوق اداری:۲   حقوق اساسی: ۲  

مهم‌ترین درس : حقوق اداری، حقوق اساسی

حقوق بشر

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۲  حقوق بین الملل عمومی:۲     حقوق اساسی:۳  حقوق مدنی:۱  حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری:۱   سازمان های بین المللی:۱  
م

مهم‌ترین درس :حقوق اساسی

حقوق مالکیت فکری

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۳    حقوق مدنی:۳   حقوق تجارت:۲     حقوق فقه:۱  

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان، حقوق مدنی

حقوق محیط زیست

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۳   حقوق جزای اختصاصی: ۲    حقوق بین الملل عمومی:۲   حقوق اداری:  ۲ 

مهم‌ترین درس : متون حقوق به زبان

حقوق اقتصادی

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱    حقوق مدنی:۳   حقوق تجارت:۱     آیین دادرسی مدنی:۱  حقوق فقه:۱   

مهم‌ترین درس : حقوق مدنی

حقوق تجارت بین الملل

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۲    حقوق مدنی:۲   حقوق تجارت:۱     حقوق بین الملل عمومی:۱     حقوق بین الملل خصوصی:۱   

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان، حقوق مدنی

معارف اسلامی و حقوق(حقوق خانواده و حقوق عمومی)

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۲   حقوق فقه:۳     حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری:۲   سازمان های بین المللی:   دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی: ۷    

مهم‌ترین درس : دروس تخصصی

حقوق ارتباطات

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۲   حقوق بین الملل عمومی:۲     حقوق اساسی: ۳     حقوق مدنی:۲   حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری:۲       حقوق ارتباطات:۳

مهم‌ترین درس :حقوق اساسی، حقوق ارتباطات

حقوق تجاری اقتصادی بین الملل

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۳      حقوق تجارت:۳      حقوق فقه:۱  حقوق مدنی:۳   حقوق بین الملل خصوصی:۲   

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان،  حقوق تجارت،  حقوق مدنی

سر دفتری اسناد رسمی/ حقوق ثبت اسناد و املاک/ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری// حقوق حمل و نقل تجاری

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱   حقوق مدنی:۳     حقوق تجارت:۱        آیین دادرسی مدنی:۱    متون فقه:۱

مهم‌ترین درس :حقوق مدنی

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱    متون فقه:۱      حقوق جزای عمومی:۲     حقوق جزای اختصاصی:۲    آیین دادرسی کیفری:۲

مهم‌ترین درس :حقوق جزای عمومی،  حقوق جزای اختصاصی،  آیین دادرسی کیفری

مدیریت نظارت و بازرسی/ مدیریت دادگستری/ حقوق دادرسی اداری

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۱      متون فقه:۱  حقوق بین الملل عمومی:۱  حقوق اداری:۲   حقوق اساسی:۲   

مهم‌ترین درس :حقوق اداری، حقوق اساسی

حقوق خانواده

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۲      متون فقه:۳   حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری:۲   دروس تخصصی:۷

مهم‌ترین درس :دروس تخصصی

حقوق شرکت های تجاری

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۳    حقوق تجارت:۳     متون فقه:۱     حقوق مدنی :۳       حقوق بین الملل خصوصی:۲

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان،  حقوق تجارت،  حقوق مدنی

فقه و حقوق اقتصادی

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۱   حقوق مدنی:۳       حقوق تجارت:۱       آیین دادرسی مدنی:۱    متون فقه:۱

مهم‌ترین درس :حقوق مدنی

حقوق نفت و گاز

ضرایب:

متون حقوق به زبان:۲    حقوق مدنی:۲       حقوق تجارت:۱  حقوق بین الملل عمومی:۱     حقوق بین الملل خصوصی:۱

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان، حقوق مدنی

حقوق مالی- اقتصادی

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۱   حقوق مدنی:۳       حقوق تجارت:۱       آیین دادرسی مدنی:۱    متون فقه:۱

مهم‌ترین درس :حقوق مدنی

حقوق تجارت الکترونیکی

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۳  حقوق مدنی:۳       حقوق تجارت:۲       متون فقه:۱

مهم‌ترین درس :متون حقوق به زبان، حقوق مدنی

مدیریت ثبت اسناد و املاک

ضرایب:

متون حقوق به زبان: ۱    متون فقه:۱     حقوق جزای عمومی:۲      حقوق جزای اختصاصی: ۲ آیین دادرسی کیفری:۲

مهم‌ترین درس :حقوق جزای عمومی، قوق جزای اختصاصی،  آیین دادرسی کیفریمطالب مرتبط