ضرایب مجموعه حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه حسابداری از سری مجموعه های پر طرفدار برای متقاضیان کنکور کارشناسی می باشد. این مجموعه دارای ۴ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این رشته‌ها شامل حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت و  حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه  ضرایب دروس مجموعه حسابداری در مقطع ارشد را عنوان می کنیم.

حسابداری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲     حسابداری مالی:۳         حسابداری صنعتی:۲     حسابرسی:۲     ریاضی و آمار:۳

مهم‌ترین درس: حسابداری مالی،  ریاضی و آمار

حسابرسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی): ۲    حسابداری مالی: ۲        حسابداری صنعتی:۲     حسابرسی:۳    ریاضی و آمار:۳

مهم‌ترین درس:حسابرسی، ریاضی و آمار

حسابداری مدیریت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲     حسابداری مالی: ۲        حسابداری صنعتی:۳     حسابرسی:۲     ریاضی و آمار:۳

مهم‌ترین درس:حسابداری صنعتی،  ریاضی و آمار

حسابداری بخش عمومی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲     حسابداری مالی: ۳        حسابداری صنعتی:۲     حسابرسی:۲     ریاضی و آمار:۳

مهم‌ترین درس: حسابداری مالی،  ریاضی و آمار


مطالب مرتبط