ضرایب مجموعه تاریخ برای کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه امتحانی تاریخ دارای ۱۰ گرایش می باشد که هر کدام ضرایب متفاوتی دارند. این ده گرایش شامل تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، مطالعات عمومی خلیج فارس، اسناد مدارک آرشیوی و نسخه شناسی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ تشیع، مطالعات تاریخ تشیع می باشد. همچنین مجموعه تاریخ از شش درس به نام های زبان عمومی و تخصصی، عربی، تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ ابیران دوره اسلامی تشکیل می شود. در ادامه به ضرایب مجموعه تاریخ  و گرایش های آن می پردازیم.

تاریخ

تاریخ ایران باستان

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۲
تاریخ اسلام:۱
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۱

تاریخ ایران اسلامی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۱
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۲

تاریخ اسلام

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۱

تاریخ عمومی جهان

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۳
عربی:۱
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۱
تاریخ جهان:۲
تاریخ ایران دوره اسلامی:۱

مطالعات عمومی خلیج فارس

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۲

اسناد مدارک آرشیوی و نسخه شناسی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۲

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۲

 تاریخ انقلاب اسلامی

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۲
تاریخ اسلام:۱
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۲

تاریخ تشیع

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۱

مطالعات تاریخ تشیع

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی):۲
عربی:۲
تاریخ ایران باستان:۱
تاریخ اسلام:۲
تاریخ جهان:۱
تاریخ ایران دوره اسلامی:۱
ضرایب ۲ و ۳ مهم ترین دروس بوده و ضریب ۱ تاثیر کمتری دارد. 


مطالب مرتبط