ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۸ رشته می باشد. این رشته‌های تحصیلی شامل ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، تصوف و عرفان اسلامی، تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، عرفان تطبیقی می باشد.

ادیان و عرفان

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، ادیان و مذاهب

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۰   تصوف و عرفان:۰   تاریخ اسلام:۳     فرهنگ و تمدن اسلامی:۴

مهم‌ترین درس: زبان عربی، فرهنگ و تمدن اسلامی

عرفان اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی،  ادیان و مذاهب

ادیان ابراهیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی،  ادیان و مذاهب

ادیان غیر ابراهیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی،  ادیان و مذاهب

تصوف و عرفان اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی،  ادیان و مذاهب

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۳     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۰   تصوف و عرفان:۰   تاریخ اسلام:۳     فرهنگ و تمدن اسلامی:۴

مهم‌ترین درس: زبان عربی، فرهنگ و تمدن اسلامی

عرفان تطبیقی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۴     زبان عربی:۴    ادیان و مذاهب:۴   تصوف و عرفان:۳   تاریخ اسلام:۰     فرهنگ و تمدن اسلامی:۰

مهم‌ترین درس: زبان عمومی و تخصصی، زبان عربی، ادیان و مذاهب


مطالب مرتبط