ضرایب رشته مهندسی مکانیک در کنکور کارشناسی ارشد


رشته مهندسی مکانیک یکی از رشته‌های مجموعه مهندسی مکانیک می‌باشد که دارای گرایش های متنوعی می باشد. مهندسی مکانیک دارای ۶ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان های مهندسی دریا،ساخت و تولید،طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، مواد مرکب، طراحی و ساخت خودرو می باشد. در ادامه به ضرایب دروس گرایش های ارشد این رشته خواهیم پرداخت.

ساخت و تولید

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲   حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات،انتقلال حرارت):۱    جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح،طراحی اجزا):۲    
دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات،دینامیک ماشین، کنترل):۱      ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس،علم مواد،تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک):۴

مهم‌ترین درس:  ساخت و تولید

طراحی کاربردی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲    حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات،انتقلال حرارت):۲    جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح،طراحی اجزا):۳    
دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات،دینامیک ماشین، کنترل):۲      ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس،علم مواد،تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک):۰

مهم‌ترین درس: جامدات

 تبدیل انرژی 

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱   ریاضیات:۲   حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات،انتقلال حرارت):۳    جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح،طراحی اجزا):۲   
دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات،دینامیک ماشین، کنترل):۲      ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس،علم مواد،تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک):۰

مهم‌ترین درس: حرارت و سیالات

مواد مرکب

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        ریاضیات:۳          حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات،انتقلال حرارت): ۳   جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح،طراحی اجزا):۳    
دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات،دینامیک ماشین، کنترل):۲      ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس،علم مواد،تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک):۰

مهم‌ترین درس: حرارت و سیالات،جامدات، ریاضیات

طراحی و ساخت خودرو

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضیات:۳      حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات،انتقلال حرارت):۱    جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح،طراحی اجزا):۳    
دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات،دینامیک ماشین، کنترل):۴      ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس،علم مواد،تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک):۰

مهم‌ترین درس:دینامیک و ارتعاشات


مطالب مرتبط