ضرایب رشته مهندسی معدن در کنکور کارشناسی ارشد


رشته مهندسی معدن از جمله رشته‌های فنی و مهندسی می‌باشد. این رشته که به عنوان مشاغل سخت نیز معرفی می‌شود دارای ۷ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

فر آوری مواد معدنی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲     کانه آرائی و فلوتاسیون :۷   
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:۰    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۰    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۰     ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس: کانه آرائی و فلوتاسیون

مکانیک سنگ

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲        کانه آرائی و فلوتاسیون : ۰  
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:۷    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۰    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۰     ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس: مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری

استخراج معدن

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲           کانه آرائی و فلوتاسیون : ۰  
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری: ۰   معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۷   ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی: ۰    ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس:  معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه

اکتشاف معدن

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:2      کانه آرائی و فلوتاسیون :   .
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:.    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۷    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۰    ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس: معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه

تونل و فضاهای زیر زمینی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲       کانه آرائی و فلوتاسیون :۰   
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:۰    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۰    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۷     ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس: ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی

معدن و محیط زیست

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳   مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲         کانه آرائی و فلوتاسیون :۰   
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:۰    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۰    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۰     ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۷

مهم‌ترین درس:  ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی

اقتصاد و مدیریت معدنی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     ریاضی:۳     مقاومت مصالح:۲       مکانیک سیالات:۲    زمین شناسی:۲        کانه آرائی و فلوتاسیون :  ۰ 
مکانیک سنگ، حفر چاه و فضاهای زیر زمینی،کنترل زمین و نگهداری:۰    معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه:۷    ژئوفیزیک و ژئو شیمی اکتشافی، ارزیابی ذخایر معدنی:۰     ژئو شیمی اکتشافی، آب‌های زیر زمینی و کانه آرایی:۰

مهم‌ترین درس: معدنکاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه


مطالب مرتبط