ضرایب رشته زیست شناسی دریا در کنکور کارشناسی ارشد


رشته زیست شناسی دریا از مجموعه علوم پایه می باشد. این رشته تحصیلی دارای ۴ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا و گیاهان دریا از جمله گرایش های مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا می باشد.

جانوران دریا

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی جانوری:۳    جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی):۴ 
زیست شناسی سلولی و مولوکولی:۳     اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا):۳      

مهم‌ترین درس: جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی)

بوم شناسی دریا

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی جانوری:۲    جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی):۳
زیست شناسی سلولی و مولوکولی:۲     اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا):۴      

مهم‌ترین درس:  اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)

آلودگی دریا

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی جانوری:۲    جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی):۳
زیست شناسی سلولی و مولوکولی:۲     اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا):۴      

مهم‌ترین درس: اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)

گیاهان دریا

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   فیزیولوژی جانوری:۳    جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی):۴ 
زیست شناسی سلولی و مولوکولی:۳     اکولوژی(با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا):۳      

مهم‌ترین درس:جانور شناسی(با تأکید بر جانوران دریایی)


مطالب مرتبط