ضرایب رشته ریاضی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد


ریاضی کاربردی یکی رشته‌های دانشگاهی از مجموعه ریاضی می‌باشد. این رشته تحصیلی دارای گرایش هایی چون ریاضی کاربردی، آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، ریاضی مالی، رمز و کد، علوم داده، ریاضیات زیستی می باشد.

ریاضی کاربردی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۳   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات: ۰  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس: جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل

 آنالیز عددی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲      دروس پایه:۳    آنالیز ریاضی:۳      مبانی جبر و مبانی ترکیبیات: ۰  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس: جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل

 بهینه سازی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   دروس پایه:۳    آنالیز ریاضی:۳   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات: ۰  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس: جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل

 معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۳      مبانی جبر و مبانی ترکیبیات: ۰  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس:  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل

ریاضی مالی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۳    مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۰   جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۰     احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۴

مهم‌ترین درس: احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱

رمز و کد

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲      دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۱     مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۰   جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۰    احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۴

مهم‌ترین درس: احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱

علوم داده

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲        دروس پایه:۴       آنالیز ریاضی:۰   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۰   جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۰     احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۴

مهم‌ترین درس:  احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱،  دروس پایه

ریاضیات زیستی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳          آنالیز ریاضی:۳          مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۰   جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۳       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۳

مهم‌ترین درس: دروس پایه، آنالیز ریاضی، جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیلمطالب مرتبط