ضرایب رشته ریاضی محض در کنکور کارشناسی ارشد


رشته ریاضی محض یکی از رشته‌های مجموعه ریاضی می باشد. این رشته دارای ۶ گرایش با عنوان های جبر، آنالیز، هندسه، گراف و ترکیبات، منطق ریاضی و ریاضیات تصادفی می باشد.

جبر

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۴  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس:  آنالیز ریاضی،  مبانی جبر و مبانی ترکیبیات

آنالیز

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۴  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس:  آنالیز ریاضی،  مبانی جبر و مبانی ترکیبیات

هندسه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۴  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس: آنالیز ریاضی،  مبانی جبر و مبانی ترکیبیات

گراف و ترکیبات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۴  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس:آنالیز ریاضی،  مبانی جبر و مبانی ترکیبیات

منطق ریاضی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات:۴  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۴       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۰

مهم‌ترین درس: آنالیز ریاضی،  مبانی جبر و مبانی ترکیبیات

ریاضیات تصادفی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     دروس پایه:۳      آنالیز ریاضی:۴   مبانی جبر و مبانی ترکیبیات: ۰  جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل:۰       احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱: ۴

مهم‌ترین درس: آنالیز ریاضی، احتمال ۱ و ۲  و فرایند های تصادفی ۱


مطالب مرتبط