رشته‌های بدون کنکور گروه ریاضی و فیزیک بخش سوم


لیست رشته‌هایی که در اینجا برای شما تهیه کرده‌ایم بر طبق آخرین دفترچه کنکور سراسری سال 98 می‌باشد که در آن برخی از عناوین دروس صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می‌باشد و دیگر رتبه کنکور داوطلب مطرح نیست.

رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:

 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی(دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه بیرجند-سرایان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس- برازجان/روزانه، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید چمران/روزانه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/روزانه، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه شیراز- داراب/ روزانه، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ نوبت دوم، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه محقق اردبیلی ـ مغان/روزانه، دانشگاه محقق اردبیلی ـ مشکین شهر/روزانه، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان ـ میناب/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم،دانشکده کشاورزی شیروان /روزانه)
 • مهندسی طبیعت(دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سمنان- مهدی شهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه شیراز- داراب/ روزانه، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/ نوبت دوم، دانشگاه فسا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گیلانـ صومعه سرا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یزد/روزانه، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی(دانشگاه ایلام-دهلران/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی - سقعمراننر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی ـ سنقز/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/نوبت دوم)
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی - سقنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی ـ سنقز/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی کامپیوتر(دانشگاه بزرگمهر قائنات/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه بیرجند-فردوس/روزانه، دانشگاه سیستان بلوچستان- خاش/نوبت دوم، دانشگاه شیراز/ مجازی، دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان، دانشگاه صنعتی قوچان/نوبت دوم، دانشگاه فرزانگان سمنان/نوبت دوم، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه لرستان ـ‌ الشتر/روزانه، دانشگاه لرستان ـ‌ پلدختر/نوبت دوم، دانشگاه ولایت/نوبت دوم، دانشگاه خوانسار/روزانه و نوبت دوم، دانشکده حضرت زینب /روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی عمران(دانشگاه بزرگمهر قائنات/نوبت دوم، دانشگاه تبریزـ مرند/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه چابهار/ نوبت دوم، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان، دانشگاه ولایت/نوبت دوم)
 • مهندسی مکانیک(دانشگاه بزرگمهر قائنات/نوبت دوم، دانشگاه چابهار/ نوبت دوم، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان)
 • مهندسی برق(دانشگاه بیرجند/نوبت دوم، دانشگاه چابهار/ نوبت دوم، دانشگاه شیراز/ مجازی، دانشگاه صنعتی قوچان/نوبت دوم، دانشگاه گلستان ـ  علی آباد کتول/ نوبت دوم، دانشگاه ولایت/نوبت دوم)
 • مهندسی معدن(دانشگاه بیرجند/نوبت دوم، دانشگاه سیستان بلوچستان- خاش/نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/ روزانه و نوبت دوم،دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش عالی زرند/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی فضای سبز(دانشگاه بین‌المللی قزوین/ روزانه، دانشگاه تبریز/نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان ـ میناب/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی نقشه برداری(دانشگاه تبریزـ مرند/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی (دانشگاه تهران ـ کرج/ روزانه، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سمنان- مهدی شهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی معماری(دانشگاه تهران ـ پردیس کیش/ روزانه، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه)
 • مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی(دانشگاه رازی - سقنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه کردستان-سنندج/نوبت دوم)
 • مهندسی صنایع غذایی(دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی شهرسازی(دانشگاه زابل/پردیس خودگردان)
 • مهندسی شیمی( دانشگاه سیستان بلوچستان/نوبت دوم، دانشگاه صنعتی سهند/ مجازی، دانشگاه صنعتی قوچان/نوبت دوم)
 • مهندسی مواد و متالوژی(دانشگاه بیرجند/ نوبت دوم، دانشگاه صنعتی سهند/ مجازی، دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان)
 • مهندسی پزشکی(دانشگاه صنعتی سهند/ مجازی)
 • مهندسی صنایع(دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه ولایت/نوبت دوم، دانشکده حضرت زینب /روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی هوافضا(دانشگاه صنعتی صنعتی شریف-کیش/پردیس خودگردان)
 • مهندسی انرژی(دانشگاه صنعتی قوچان/روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی صنایع مبلمان(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم)
 • مهندسی اپتیک و لیزر(دانشگاه کوثر/روزانه)
 • مهندسی کشاورزی( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم)
ادامه:

مطالب مرتبط