رشته‌های بدون کنکور گروه ریاضی و فیزیک بخش دوم


لیست رشته‌هایی که در اینجا برای شما تهیه کرده‌ایم بر طبق آخرین دفترچه کنکور سراسری سال 98 می‌باشد که در آن برخی از عناوین دروس صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می‌باشد و دیگر رتبه کنکور داوطلب مطرح نیست.

رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:

 • علوم دامی(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه تبریز/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تبریزـ اهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس- برازجان/روزانه، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه،دانشگاه محقق اردبیلی ـ مغان/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی باغبانی(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه بین‌المللی قزوین/ روزانه، دانشگاه تبریز/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تبریزـ اهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تهران ـ واکدشت/ روزانه، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس- برازجان/روزانه، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید چمران/روزانه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/روزانه، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه شیراز- داراب/ روزانه، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه محقق اردبیلی ـ مشکین شهر/روزانه، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان ـ میناب/روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی محیط زیست(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه بیرجند-سرایان/روزانه، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان- مهدی شهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گیلان ـ صومعه سرا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی جنگل(دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه تبریزـ اهر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تهران ـ کرج/ روزانه، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گیلا ـ صومعه سرا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی خاک(دانشگاه ارومیه/روزانه،دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه تبریز/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید چمران/روزانه، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه شیراز- داراب/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه محقق اردبیلی ـ مشکین شهر/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یزد/روزانه)
 • علوم و مهندسی شیلات(دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس/روزانه، دانشگاه چابهار/ روزانه، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه گیلان ـ صومعه سرا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی(دانشگاه ایلام/نوبت دوم ،دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی ـ سنقز/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)
 • علوم قرآن و حدیث(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه گیلان/نوبت دوم)
 • علوم مهندسی(دانشگاه سلمان فارسی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشکده حضرت زینب /روزانه و نوبت دوم،مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم کامپیوتر (دانشگاه بجنورد/روزانه، دانشگاه بزرگمهر قائنات/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی سیرجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه کردستان-بیجار/روزانه، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خوانسار/روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم ورزشی(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/نوبت دو، دانشگاه رازی/ نوبت دو، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه ولی عصر/روزانه، دانشگاه هرمزگان/نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • علوم و مهندسی آب( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)

ادامه:

مطالب مرتبط