رشته‌های بدون کنکور گروه ریاضی و فیزیک بخش اول


لیست رشته‌هایی که در اینجا برای شما تهیه کرده‌ایم بر طبق آخرین دفترچه کنکور سراسری سال 98 می‌باشد که در آن برخی از عناوین دروس صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می‌باشد و دیگر رتبه کنکور داوطلب مطرح نیست.

رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:

  • ریاضیات و کاربردها(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه اراک/روزانه، دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/روزانه، دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بجنورد/روزانه، دانشگاه بزرگمهر قائنات/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بناب/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه تبریزـ مرند/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تفرش/ روزانه، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس/روزانه، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه چابهار/ روزانه، دانشگاه چابهار/ نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/نوبت دوم، دانشگاه سلمان فارسی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی سیرجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه، دانشگاه صنعتی قوچان/روزانه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/نوبت دوم، دانشگاه علم و فناوری مازندران/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فسا/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه قم/روزانه،  دانشگاه کاشان/روزانه، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان ـ‌ الشتر/روزانه، دانشگاه لرستان ـ‌ کوهدشت/نوبت دوم، دانشگاه مازندران/نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه مراغه/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه ملایر/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه نیشابور/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یزد/روزانه، دانشگاه خوانسار/روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)
  • فیزیک(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ایلام/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بجنورد/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه،  دانشگاه تفرش/ روزانه، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس/روزانه، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/نوبت دوم، دانشگاه سلمان فارسی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم ،  دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه، دانشگاه صنعتی سهند/ نوبت دوم، دانشگاه صنعتی سیرجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه فسا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه گیلان/نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه مازندران/نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه، دانشگاه نیشابور/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم)
  • شیمی محض(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه ایلام/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس/روزانه، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه، دانشگاه شهید باهنر/نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه مراغه/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام /روزانه و نوبت دوم)

  • آمار (دانشگاه بجنورد/روزانه، دانشگاه بزرگمهر قائنات/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خلیج فارس/روزانه، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه زنجان/نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/نوبت دوم، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه، دانشگاه فسا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه کردستان-بیجار/روزانه، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه مازندران/نوبت دوم، دانشگاه ملایر/روزانه، دانشگاه نیشابور/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه خوانسار/روزانه و نوبت دوم)
  • زیست شناسی گیاهی(دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه، دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه حکیم سبزواری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/نوبت دوم، دانشگاه شهرکرد/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/روزانه، دانشگاه خاتم النبیا/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه قم/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه مازندران/نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ملایر/روزانه، دانشگاه یاسوج/روزانه و نوبت دوم)
  • زیست شناسی جانوری(دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه بیرجند/نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه گنبد/ روزانه)
  • زیست شناسی دریا(دانشگاه چابهار/ روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/ روزانه، دانشگاه گیلان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم)
  • زمین شناسی(دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه بین‌المللی قزوین/ روزانه، دانشگاه تبریز/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید چمران/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یزد/روزانه)
ادامه:


مطالب مرتبط