تکنیک برای محاسبه اعداد در ریاضی


ریاضی یکی از دورس سخت در دوران تحصیل می باشد. در زیر به شما تکنیک های یاد می‌دهیم که به شما کمک می‌کند از حل ریاضی بدون ماشین حساب نترسید. حل مسائل ریاضی بدون کمک ماشین حساب در شما اعتماد به نقش ایجاد می‌کند و سبب پیشرفت شما در این درس می شود.

تفریق اعداد:

برای جمع اعدادی چون 393 و 89 می‌توانید از تکنیک اضافه کردن استفاده کنید. مثلاً 393 به ۷ نیاز دارد تا به 400 برسد.
89 + 393
(393 + 7) + (89 - 7)
400 + 82
482=

تفریق دو مرحله ای:

یک روش مشابه بالا برای تفریق وجود دارد. فرض کنید دانش آموزان باید اختلافات 567 و 153 را حساب کنند. اکثرا احساس خواهند کرد که 500 عدد ساده تری از 567 است. بنابراین، آنها باید قبل از حل معادله، 67 را از (567) و (153) حذف کنند.
567 - 153
(567 - 67) - (153 - 67)
500 - 86
414=

تفریق از 1000:

شما می توانید با استفاده از این تکنیک به سرعت تفریق از اعداد1000،1000 و .. را انجام دهید.
برای کم کردن یک عدد از 1000، بجز رقم اول باقی را از 9 کم کنید.
مثلاً حاصل 1000 - 438 به صورت زیر انجام دهید.
5=4 ـ9
6=3 ـ9
2=8 ـ10
562=
این روش برای 10،000، 100،000 و … نیز اعمال می شود.

دو برابر شدن و نصف شدن:

برای ضرب دو عدد صحیح می‌توانید از تکنیک نصف و دوبرابر استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:
ضرب33 در 48
24*66
12*132
6*262
528*3
1584=
تا جایی که می‌توانید عدد را نصف کنید این روش را تکرار کنید.

تکنیک توان2:

این تکنیک برای اعدادی از قبلیل2 ،4، 8، ۱۶ و … کاربرد دارد. به مثال زیر توجه کنید.
می‌خواهیم حاصل9*16 را حساب کنیم. 16 حاص 4تا2 می باشد(2*2*2*2).بنابرین ضرب حاصل به 24*9 تبدیل می شود.
9*24
18*23
36*22
2*72
144=

ضرب عدد در 9:

برای ضرب عدد در 9 می‌تواند از ضرب عدد در 10 استفاده کنید. مثلاً برای ضرب 9 در 67 می‌تواند 67 را در 10 ضرب کرده و سپس یک 67 را از آن کم کنید.67*9=10*67ـ67
ضرب در 11:
برای ضرب عدد در 11 می‌توانید دو عدد را در طرفین قرار داده و مجموع را بین آن‌ها بنویسید. مثلا11*34
4ـ3
4+3=7
374=
اگر عدد بین دو رقمی شد:
11*77
7 ـ7
7+7=14
(7)ـ4ـ(7+1)

847=

ضرب دو عدد که با 1 پایان می یابد:

مثلاً ضرب عدد 81*81
ابتدا80 را در 80 ضرب کنید. جواب6400
سپس80+80+6400 را حساب کرده و 1 را به آن اضافه کنید. حاصل 6560


مطالب مرتبط