بودجه بندی دروس کنکور کاشناسی ارشد عمران


دانستن بودجه بندی دروس در کنکور از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این بخش به بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد عمران خواهیم پرداخت. یکی از نکات جالب توجه کنکور کارشناسی ارشد عمران یکسانی ضرایب دروس می باشد. از رو فرد می‌تواند دروسی را که تسلط بیشتری دارد انتخاب کند بدون آنکه نگران ضرایب آن باشد.
در کنکور ارشد عمران مجموعاً 135 سؤال مطرح می‌شود که سهم هر بخش  به صورت زیر است:
زبان انگلیلسی 30 عدد
ریاضی 15 عدد 
مکانیک جامدات20 عدد
مکانیک خاک و پی 20 عدد
مکانیک سیالات و هیدرولیک 20 عدد
طراحی 30 عدد

سهم فصل های مختلف هر درس چقدر است؟

میزان سهم هر فصل بستگی به سلیقه طراح کنکور بستگی دارد. ما در این قسمت تعداد سؤالات هر فصل را در ۷ سال اخیر جمع‌آوری کرده ایم.

زبان انگلیسی:

لغات: ۰ تا ۱
فعل: ۱تا۲
ضمایر موصولی:۱تا۳
اسم،صفت،قید:۰تا۱
حروف اضافه: ۱تا ۳
گرامر: ۵
درک مطلب(تخصصی): ۱۰
جملات کوتاه(تخصصی): ۵

ریاضیات:

حد، مجانب، پیوستگی: ۱
مشتق و کاربرد آن: ۱
انتگرال و کاربرد آن: ۱تا ۲
مختصات قطبی: ۰تا ۱
اعداد مختلط: ۱
دنباله و سری: ۱
ماتریس:۰تا ۱
توابع برداری:۰ تا۱
رویه ها و خم:۰تا ۱
توابع چند متغیره و کاربرد مشتق:۰ تا ۱
مفهوم گرادیان و کاربرد آن:۰ تا ۱
انتگرال های چندگانه: ۱تا ۳
انتگرال روی خم: ۱تا ۲
انتگرالروی سطح: ۰ تا ۱

مقاومت مصالح:

تنش و کرنش: ۱تا ۳
تغییر شکل‌های محوری در اعضا: ۱تا ۲
پیچش:۲
خمش الاستیک: ۱تا ۳
بارگذاری عرض: ۱تا ۲
ترکیب تنش:۰ تا۱

تحلیل سازه:

درجه نامعینی و پایداری سازه: ۰تا ۱
استاتیک و رسم دیاگرام: ۰ تا ۱
روش انرژی: ۲ تا ۶
فرمول های حفظی: ۱تا ۴
سازه نامعین و فنر: ۱تا ۴
تقارن: ۰ تا۳
خط تاثیر: ۱تا ۲

مکانیک خاک:

مبانی مکانیک خاک: ۲تا ۴
بررسی جریان آب و تنش موثر: ۱تا۳
توزیع تنش و نشست خاک:۲ تا ۵
مقوامت برشی: ۲ تا۴
پایداری شیروانی: ۰ تا۱

پی سازی:

فشار جانبی خاک و دیوار حائل: ۲تا ۳
پی سطحی: ۳تا ۵
پی عمیق: ۱تا ۲
کاوش زیر زمینی: ۱تا ۲
مکانیک سیالات:
خواص سیالات و قانون لزجت نیوتن: ۰ تا ۳
فشار و نیروی هیدرو استاتیک:۰ تا ۲
تعدل نسبی: ۰ تا ۳
سینماتیک سیالات: ۰ تا ۴
معادله برنولی و ماشین هیدرولیکی:۰تا۴
معادله مومنتم و جت ازاد مایع: ۰تا ۲
آنالیز ابعادی و قوانین تشابه: ۱تا ۳
جریان در مجاری: ۱ تا ۴

هیدرولیک:

مبانی هیدرولیک: ۰تا ۲
کاربرد اصل انرژی و مفهوم انرژی مخصوص: ۰ تا ۴
کاربرد اصل اندازه حرکت و مفهوم نیروی مخصوص: ۱تا ۳
جریان یکنواخت: ۰ تا ۳
جریان متغیر: ۱ تا ۳

فولاد:

معرفی فولاد:۰
طراحی اعضا کششی:۰تا ۲
طراحی ستون:۱تا ۳
طراحی اعضا خمشی:۱ تا ۴
طراحی تیر ستون ها:۰ تا ۱
طراحی تیرهای خالص: ۰ تا ۱
طراحی پیچ، طراحی جوش: ۲ تا ۴

بتن:

مشخصات برش: ۰ تا۲
خمش: ۲تا ۳
ستون: ۰ تا ۳
برش: ۰ تا ۵
پیچش: ۰ تا ۱
پیوستگی و طول مهاری: ۰ تا ۱
خیز، ترک، دال،پی: ۱تا ۳

راهسازی:

مرور بر راهسازی: ۰ تا ۱
قوس دایره‌ای ساده: ۰ تا ۲
قوس دایره‌ای مرکب: ۰
قوس قائم:۱ تا ۲
مسافت دید و شیب عرضی: ۰ تا ۴
منحنی اتصال:۰ تا ۱
عملیات خاکی:۰ تا ۲
مهندسی ترافیک: ۰ تا ۱

روسازی:

آشنایی با روسازی:۰
کاربرد قیر:۰ تا۳
آسفالت:۰ تا۲
اساس، زیر اساس و خاک بستر:۰ تا۱
روش تثبیت خاک:۰تا۱
سرما و یخبندان:۰
بارهای وارده:۰تا۲
طراحی روسازی:۰تا۳
خرابی روسازی:۰تا ۲


مطالب مرتبط