بودجه بندی دروس کارشناسی ارشد برق قدرت


برق قدرت یکی از زیر شاخه‌های مهندسی برق می باشد که در کنکور کارشناسی ارشد متقاضیان خاص خود را دارد. برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد برق قدرت دانستن بودجه بندی درس‌ها و هر بخش یکی از الزمات می باشد.

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: 

زبان عمومی و تخصصی:  ۲               ریاضیات:   ۳                              مدارهای الکتریکی ۱و۲:  ۳        الکترونیک ۱و۲ و سیستم های دیجیتال ۱ :   ۱                
 ماشین های الکتریکی ۱و۲ و تحلیل سیستم های انرژی۱: ۴       سیستم های کنترل خطی:۲                 سیگنال ها و سیستم ها:  ۱                  الکترومغناطیس:۲ 

تعداد سوالات هر درس در کنکور:

زبان عمومی و تخصصی:

واژگان: ۱۰تا
کلوز تست:۵ تا
سؤال تخصصی:۱۵تا
متن تخصصی:۳ تا

ریاضیات:

آمار: ۲تا ۵
معادلات:۳ تا ۵

ریاضی مهندسی:۵تا۷

مدارهای الکتریکی ۱و۲:

مبانی مدارهای الکتریکی، مدارهای مقاومتی و معادل تونن و نورتن:۰تا۲
مدارهای مرتبه اول و دوم:۱تا۳
حالت دایمی سینوسی:۱تا۴
عناصر تزویج کننده و مدارهاي تزویج شده:۰تا۲
روش های منظم در حل مدارات الکتریکی و گراف ها:۰تا۱
حل مدارات الکتریکی به کمک لاپلاس:۰تا۱
معادلات فضای حالت:۱
توابع انتقال و شبکه و قضایای شبکه:۱تا۲
فرکانس های طبیعی:۱تا۳
دوقطبی ها:۰تا۱
غیر خطی ها:۰تا۲

الکترونیک ۱و۲ و سیستم های دیجیتال ۱:

الکترونیک 1: ۳تا ۴
مدارهای دیودی:۰ تا۱
تحلیلDC ترانزیستورهایFETو BJT   صفرتا ۲
تحلیلAو مقاومت ورودی و خروجی مدارات ترانزیستوری:۱تا۳
الکترونیک ۲ :۶تا۹
تقویت کننده عملیاتی:۱تا۲
منابع جریان:۰تا۱
تقویت کننده های تفاضلی:۲تا۳
فیدبک:۱تا۲
تقویت کننده های توان:۱تا۲
تنظیم کننده های ولتاژ:۰تا۱
سیستم‌ها و مبناهای عددی: ۰ تا۱
طراحی و ساختارهای مدارات منطقی:۰ تا۲
ساده‌سازی توابع منطقی:۱ تا۲
مدارهای منطقی تركیبی:۱تا ۳
واحدهای منطقی ترتیبی:۰تا۳
مدارهای منطقی ترتیبی:۱تا۴
برنامه نویسی سخت افزار:۰تا۱

ماشین های الکتریکی ۱و۲ و تحلیل سیستم های انرژی۱:

ماشین های الکتریکی:۵ تا۶
مدارهای مغناطیسی و مبدل های الکترومکانیکی: ۲تا۳
موتور و ژنراتور (DC ) :  صفر تا ۴
ماشین های الکتریکی ۲: ۵ تا۶
ترانسفورماتورها:۲تا۳
ماشین های القایی و آسنکرون:۳
مفاهیم اساسی سیستم‌های انرژی الکتریکی: ۰ تا ۲
پارامترهای خطوط انتقال:۱تا۲
مدل و عملکرد خط انتقال:۲تا۷
مدل‌سازی عناصر سیستم قدرت و محاسبه ماتریس‌های امپدانس و ادمیتانس شبکه:۰تا۲
پخش بار:۰تا۱
شبکه‌های توزیع انرژی :۰تا۱

سیستم های کنترل خطی:

مدل‌سازی سیستم‌های مکانیکی و میسون:۱
پایداری و معیار راث:۰تا۲
پاسخ حالت دائم:۱تا۲
مکان هندسی ریشه‌ها:۱تا۲
پاسخ گذرا:۰تا۳
پاسخ فرکانسی :۳تا۵
روش های جبران سازی:۰تا۲
حساسیت:۰تا۱

سیگنال ها و سیستم ها:

خواص سیگنال ها و سیستم ها:۰ تا۳
سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان و بررسی ویژگی های آن ها:۲تا۴
سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته:۱تا۴
تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته:۲تا۴
تبدیل لاپلاس وZ:۱تا۳
فیلتر کردن:۰تا۱

 الکترومغناطیس:

بخش الکتریسیته:۶ تا ۷
میدان و شار الکتریکی:۱ تا ۲
پتانسیل و انرژی الکتریکی:۱تا۲
عایق ها و شرایط مرزی:۱
گشتاور و نیروی الکتریکی:۱
خازن ها:۱
حل معادله لاپلاس و روش تصویر:۱
بخش مغناطیس:۵تا۶
جریان و مقاومت مغناطیسی:۱
گشتاور دوقطبی مغناطیسی:۰تا۱
میدان مغناطیسی:۱
پتانسیل مغناطیسی برداری و اسکالر:۱
مواد مغناطیسی و شرایط مرزی مغناطیسی:۰تا۱
القاء و شاژ مغناطیسی:۱

مطالب مرتبط